TERMS & CONDITIONS

 

Honorarium
Vaststelling van de honoraria dient vooraf met Malou Model Management te geschieden, excl. 20% agentschap provisie en btw.

 

Dagtarief
Onder een dag wordt verstaan max. acht werkuren tussen 09.00 uur en 18.00 uur. Afwijkende tijden dienen expliciet overeengekomen te worden. Dagboekingen voor film zijn max. 10 uur, verdere uitloop wordt tegen normaal tarief berekend.

 

Halve dagtarief
Een halve dag bestaat uit vier werkuren met dien ten verstande dat een boeking slechts kan plaatsvinden tot 13.00 uur of vanaf 13.30 uur van enige dag. Afwijkende tijden dienen expliciet overeengekomen te worden.

 

Uurtarief
Voor boekingen van één uur wordt een toeslag van € 25,00 in rekening gebracht.

 

Afgesproken prijs
Hieronder wordt verstaan een tarief dat wordt overeengekomen tussen cliënt en bureau welke afwijkt van het dan geldende tarief, hierover zal 20% agentschap provisie in rekening worden gebracht.

 

Overwerk
Voor zover boekingen vallen vóór 08.00 uur dan wel na 24.00 uur, zal tweemaal het geldende uurtarief in rekening worden gebracht per uur.

 

Doorpassen / repetities
Hiervoor wordt 50% van het uur honorarium in rekening gebracht. Indien de werktijd langer dan twee uur duurt, geldt hierna het normale uurtarief.

 

Reiskosten
De volledige reiskosten eerste klasse per trein voor boekingen buiten Amsterdam worden vanaf Amsterdam C.S. aan de opdrachtgever doorberekend. Reis en verblijfkosten voor in het buitenland wonende modellen zullen in rekening worden gebracht.

 

Reistijd
Bij boekingen buiten Amsterdam wordt voor reistijd 50% van het uurhonorarium in rekening gebracht, berekend vanaf Amsterdam C.S. naar de plaats van bestemming. Bij hele dagboekingen wordt geen reistijd in rekening gebracht.

 

Toeslagen
Boven de geldende honoraria worden toeslagen berekend voor:

 • Het gebruik van foto’s, film- of videobeelden voor affiches, posters, showcards, stickers, displays, billboards, commercials en in het algemeen elk gebruik dat qua formaat of vormgeving afwijkt van het met de opdrachtgever overeengekomen gebruik;
 • Lingerie en/of ondergoedopnames;
 • Naaktopnames;
 • Gebruik van opnames in meer dan één land;
 • Gebruik van opnames voor meer dan één onderwerp;
 • Gebruik van opnames voor meer dan één medium;
 • Gebruik van internet.

Indien enigerlei toeslag per kalendermaand of andere termijn verschuldigd is, dient de opdrachtgever de gehele daarvoor geldende toeslag te voldoen, ook al wordt niet gedurende de gehele termijn van de faciliteit of het materiaal gebruik gemaakt. Tevens is de opdrachtgever verplicht om aan Malou Model Management alle wijzigingen en aanpassingen te melden, wat betreft het gebruik van het materiaal, welke is overeengekomen tussen opdrachtgever en model. Voor alle schade die het model of Malou Model Management ondervindt, welke voortvloeit uit een (boekings)overeenkomst, stelt de opdrachtgever zich aansprakelijk.

 

Annuleringskosten

Geen kosten:Annulering 48 uur vóór de boeking van in Nederland wonende modellen;
Annulering 72 uur vóór de boeking van in het buitenland wonende modellen.
50%:Annulering 24 uur vóór de boeking van in Nederland wonende modellen;
Annulering 24 uur vóór de boeking van in buitenland wonende modellen.
100%:Annulering op boekingsdatum: Het gehele overeengekomen honorarium is verschuldigd. Bij meerdaagse boeking is de opzegtermijn even lang als de boeking. Wordt de termijn niet aangehouden, dan is het volledige overeengekomen tarief verschuldigd.
Mooi-weer-boeking;Bij een boeking die afhankelijk is van het weer dient de opdrachtgever expliciet aan te geven dat het om een mooi-weer- boeking gaat.
 Eerste annulering:geen kosten;
 Tweede annulering:50% van het overeengekomen honorarium;
 Derde annulering:100% van het overeengekomen honorarium.

 

Opties
Opties op modellen dienen 24 uur voor aanvang van de eventuele boeking te worden bevestigd als boeking. Boekingen gaan voor opties maar in overleg met degene die de eerste optie heeft geplaatst. De eerste optant zal moeten beslissen.

 

Exclusiviteitrechten
Indien de opdrachtgever exclusiviteitrecht op een model wenst, dienen hiervoor vooraf bindende afspraken met Malou Model Management gemaakt te worden. In dat geval gelden bijzondere tarieven.

 

Betaling

 • Indien betaling aan het model plaatsvindt, ontvangt de opdrachtgever het origineel van de werkbon, welke dan tevens als betalingsbewijs dienstdoet.
 • Bij gebrek aan contante betaling zal de opdrachtgever, namens het model van Malou Model Management een factuur ontvangen van het verschuldigde bedrag. Indien de opdrachtgever niet binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk gemotiveerd reclameert, wordt hij geacht met de inhoud van de ontvangen factuur volledig in te stemmen. Het verschuldigde bedrag dient binnen 15 dagen na factuurdatum te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Malou Model Management.
 • Vanaf de dag dat de betalingstermijn is verstreken, is de opdrachtgever 1,5 % rente per maand verschuldigd, waarbij gedeelten van een maand voor een volle maand worden gerekend.
 • Alle kosten welke door Malou Model Management namens model moeten worden gemaakt ter effectuering van de rechten van het model en/of Malou Model Management, alsmede alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 • Buitengerechtelijke kosten zijn door de opdrachtgever zonder sommatie of ingebrekestelling verschuldigd in alle gevallen waarin het model en/of Malou Model Management voor het incasseren van de vordering of het handhaven van haar rechten een rechtskundige heeft moeten inschakelen.
 • De opdrachtgever verkrijgt recht tot gebruik van de gemaakte opnames nadat betaling van der ter zake verschuldigde bedragen heeft plaatsgevonden.
 • Tegen betaling van de overeengekomen tarieven met Malou Model Management verkrijgt de opdrachtgever het recht om binnen Nederland, gedurende de periode van één jaar na de datum van de opnames, gebruik te maken van het fotomateriaal voor advertenties en/of reclamefolders met een maximale oplage van 850.000 stuks.

 

Aansprakelijkheid
Malou Model Management is niet aansprakelijk voor schade, die mocht zijn ontstaan, wanneer het model enige afspraak, al dan niet door tussenkomst van Malou Model Management tussen opdrachtgever en model tot stand is gekomen, niet of gebrekkig nakomt. De opdrachtgever stelt zich aansprakelijk voor alle schade die uit een (boekings)overeenkomst mocht voortvloeien voor het model en Malou Model Management.

 

Klachten over het model en/of weigering
In geval van een gerechtvaardigde klacht van een opdrachtgever verliest iedere vordering van Malou Model Management haar kracht. Voorwaarde daartoe is dat de opdrachtgever onverwijld de klacht stelt onder opgave van redenen en indien nodig bewijs aanlevert. Het model dient onverwijld te worden geweigerd.

Geschillenregeling
Alle uit onderhavige overeenkomst voortvloeiende geschillen worden beoordeeld naar Nederlands recht en dienen te worden gebracht voor de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Malou Model Management is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam.

 

Wijzigingen voorbehouden.